Zapisy

Regulamin ForceFit:

1. Trening trwa 55 min.
2. W treningu grupowym może uczestniczyć max. 10 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Miejsce można zarezerwować telefonicznie pod nr 697789737.
4. Osoby zgłaszające udział w treningach przez okres jednego miesiąca (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca) rezerwują miejsce na pierwszych zajęciach.
5. Treningi ForceFit są prowadzone w ramach statutowej działalności odpłatnej.
6. Fundacja ForceFit nie akceptuje kart Multisport i innych.
7. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana przed rozpoczęciem treningu podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia ćwiczeń fizycznych i poinformować trenera o ewentualnych niedyspozycjach.
8. W przypadku konieczności rezerwację miejsca należy anulować telefonicznie pod nr 697789737.

9. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby osób na zajęcia, zajęcia mogą zostać odwołane najpóźniej na 2 godziny przed planowanym treningiem.
10. W przypadku, gdy uczestnikiem treningu jest dziecko do 18. roku życia, niezbędne jest przed rozpoczęciem treningu podpisanie przez rodziców lub jednego z rodziców/opiekuna oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia ćwiczeń fizycznych i poinformowanie trenera o ewentualnych niedyspozycjach.

Rezerwując miejsce na trening, akceptuję warunki umowy, a zatem zgadzam się na przetwarzanie moich danych podanych w procesie rezerwacji oraz akceptuję poniższe:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja ForceFit, ul. S. Bobrowskiego 8/6, 31-552 Kraków, NIP: 6751659122, info@forcefit.org, tel. 697789737
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarezerwowania uczestnictwa w treningach ForceFit, równoznacznego z zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z poprawą zdrowia i kondycji fizycznej.
3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, tj. jest to niezbędne dla zarezerwowania miejsca na zajęciach grupowych,  a w zakresie umieszczenia danych w bazie uczestników treningów ForceFit dokonuje się to na podstawie zgody osoby uprawnionej.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których usług korzystamy, przetwarzając Państwa dane – tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym (hosting), oraz z którymi współpracujemy.
5. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zarezerwowania miejsca na treningch ForceFit i skutkuje brakiem zawarcia umowy o świadczenie usług.
6. Dane osobowe przechowywane są w bazie statystów przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. W przypadku zawarcia umowy, dane są przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa o rachunkowości, a także dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia.
7. Każdy ma prawo:
– do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych;
– do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody;
– wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy dane udostępnia dziecko do 18 roku życia, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub jednego z rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie ankiety niezawierającej zgody rodziców będą przez administratora trwale niszczone, zaś dane nie będą przetwarzane i wprowadzane do bazy uczestników zajęć.